Spotkanie z dyrektorem Bawarskiego Uniwersytetu Wirtualnego


W ramach Seminarium „Metodyka zdalnego nauczania” 21 lutego w siedzibie CZN odbyło się spotkanie  z dr. Paulem Ruehl, pomysłodawcą i dyrektorem Bawarskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Spotkanie, w którym uczestniczył Rektor Armen Edigarian, kilku dziekanów oraz wielu najbardziej aktywnych nauczycieli akademickich, było okazją do dyskusji o przyszłości e-nauczania – nie tylko w Polsce.

Bawarski Uniwersytet Wirtualny (https://www.vhb.org/en/homepage/) nie jest osobnym uniwersytetem, ale wspólnym projektem wszystkich uczelni wyższych Bawarii. Jego celem jest koordynacja wymiany kursów zdalnych pomiędzy uczelniami – ma umożliwić studentom jednej uczelni uczestnictwo w kursie zdalnym innej uczelni (wraz z transferem punktów ECTS). Dla przykładu, student z uczelni A wybiera kurs zdalny z uczelni B, egzamin (pisemny) zdaje w warunkach kontrolowanych przeważnie na uczelni macierzystej A, ale potem egzamin jest przesyłany do uczelni B (która oferowała kurs zdalny), tam sprawdzany i ocenian. Na na koniec wysyłana jest informacja z uczelni B do uczelni A o liczbie uzyskanych punktów ECTS przez studenta.
Wydaje się, że Bawarski Uniwersytet Wirtualny jest najbardziej udanym przedsięwzięciem nauczania zdalnego w Europie. Projekt trwa już kilkanaście lat i oferuje ponad 800 kursów zdalnych. Lokalny rząd Bawarii wspiera finansowo ten pomysł (kilkoma milionami euro rocznie).

Centrum Zdalnego Nauczania UJ to jednostka pozawydziałowa zajmująca się promocją zdalnego nauczania akademickiego, tworzeniem serwisów internetowych, wspieraniem rozwoju nowych form i metod dydaktycznych na Uniwersytecie oraz pomocą, kierowaną do wykładowców, w projektowaniu i prowadzeniu zajęć przez Internet.