Od 1 października 2018 r., obowiązuje nowe Rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów, w tym kształcenia na odległość.


.

Najważniejsze zapisy nowego Rozporządzenia:

W przypadku studiów rozpoczynających się od 1 października 2019 r. proporcje zajęć w kształceniu na odległość w stosunku do zajęć kontaktowych opierają się na liczbie punktów ECTS, a nie – jak dotychczas – na liczbie godzin dydaktycznych:
Liczba punktów ECTS w ramach kształcenia na odległość nie może być większa niż 50% liczby wszystkich punktów ECTS na danym poziomie kształcenia.

W przypadku studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, liczba godzin zajęć  w kształceniu na odległość pozostaje taka sama jak w starym rozporządzeniu, czyli jest to nie więcej niż 60%  nie ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w programach studiów.

W ostatecznym kształcie Rozporządzenia ministerstwo uwzględniło tylko jeden z 3 postulatów zgłoszonych przez UJ do wstępnej wersji Rozporządzenia:
W uzasadnionych przypadkach egzaminy kończące określone zajęcia, za zgodą rektora, mogą odbywać się poza siedzibą uczelni.

Zobacz więcej

Centrum Zdalnego Nauczania UJ to jednostka pozawydziałowa zajmująca się promocją zdalnego nauczania akademickiego, tworzeniem serwisów internetowych, wspieraniem rozwoju nowych form i metod dydaktycznych na Uniwersytecie oraz pomocą, kierowaną do wykładowców, w projektowaniu i prowadzeniu zajęć przez Internet.