Podstawy formalnoprawne nauczania zdalnego


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podstawowym dokumentem jest tu Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednolity tekst tego Rozporządzenia znajduje się tutaj.

Liczące już ponad 9 lat, Rozporządzenie nie zezwala na uruchomienie w polskich uczelniach studiów całkowicie zdalnych – przynajmniej 40% zajęć musi być przeprowadzonych w sposób tradycyjny (stacjonarny), a zaliczenia i egzaminy kończące zajęcia muszą odbyć się w siedzibie uczelni.

Precyzując, poszczególne przedmioty na studiach – z wyjątkiem egzaminów kończących – mogą być prowadzane wyłącznie zdalnie, byleby w skali całych studiów (licencjackich, magisterskich) liczba godzin zajęć zdalnych – z perspektywy studenta – nie przekroczyła 60%.

________________________________________________________________

Pensum dydaktyczne a zajęcia zdalne w Uniwersytecie Jagiellońskim

W Uniwersytecie Jagiellońskim od wielu lat istnieje możliwość uzyskania w pensum dydaktycznym przelicznika „2 za 1” dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia zdalne w oparciu o przygotowane przez siebie materiały dydaktyczne, po uzyskaniu akceptacji Kierownika Centrum Zdalnego Nauczania, a mianowicie w świetle par. 3 ust. 7 pkt. 6 Uchwały nr 44/IV/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego na rok akad. 2018/2019, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych:

Do ustalenia pensum dydaktycznego Dziekan, a w jednostkach poza i międzywydziałowych Dyrektor bądź Kierownik, może zastosować następujące przeliczniki godzin obliczeniowych za 1 godzinę zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w oparciu o przygotowane przez siebie materiały dydaktyczne, po uzyskaniu akceptacji Kierownika Centrum Zdalnego Nauczania – do 2 godzin.

Zasady przyznawania przelicznika „2 za 1” (zasady przyznawania)

Oto zasady przyznawania przelicznika „2 za 1”:

 1. Aby uzyskać przelicznik „2 za 1”, kurs musi spełniać 2 podstawowe warunki:
  • odbywać się w oparciu o e-materiały dydaktyczne w przeważającej części autorstwa nauczyciela akademickiego wnioskującego o przelicznik „2 za 1”;
  • zawierać aktywności zdalne ze studentami podczas trwania kursu takie jak: moderowane fora dyskusyjne, wideoczaty (wirtualne klasy), sprawdzanie zadań wysyłanych przez studentów, testy sprawdzające przyswojenie wiedzy przez studentów.
 1. Przelicznik „2 za 1” przysługuje tylko pracownikom UJ zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę albo mianowanie, a kurs odbywa się w ramach pensum dydaktycznego.
 1. Kurs powinien odbywać się na oficjalnej platformie zdalnego nauczania Pegaz. W uzasadnionych przypadkach (np. wspólny projekt dydaktyczny kilku uczelni) kurs może, za zgodą Kierownika Centrum Zdalnego Nauczania, odbywać się na innej platformie.
 1. W przypadku prowadzenia przez nauczyciela akademickiego takich samych zajęć w kilku grupach ćwiczeniowych przelicznik „2 za 1” przysługuje tylko dla jednej z tych grup.
 1. W kolejnym roku akademickim, w którym jest prowadzony dany kurs, przelicznik „2 za 1” nie przysługuje, chyba że nastąpiła istotna modyfikacja e-materiałów dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego.
 1. Ograniczenia określone w pkt 4 i pkt 5 nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy liczba godzin przewidziana dla danego kursu jest realizowana w całości stacjonarnie, a zajęcia zdalne stanowią jedynie dodatkowe uzupełnienie lub wzbogacenie zajęć stacjonarnych (zajęcia zdalne dodatkowe).
 1. Przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze, w przypadku których będzie składany wniosek o przelicznik „2 za 1”, nauczyciel akademicki powinien zgłosić ten fakt Kierownikowi Centrum Zdalnego Nauczania najpóźniej przed początkiem semestru w formie pisemnej lub za pomocą formularza elektronicznego.
 1. Opinia jest wydawana przez Kierownika Centrum Zdalnego Nauczania dopiero po przeprowadzeniu zajęć, w przypadku których został złożony wniosek o przelicznik „2 za 1”.
 1. E-materiały dydaktyczne przygotowane przez nauczyciela akademickiego muszą uwzględniać wymagania w zakresie ochrony praw autorskich.