Podstawy formalnoprawne nauczania zdalnego


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podstawowym dokumentem jest tu Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednolity tekst tego Rozporządzenia znajduje się tutaj.

Liczące już ponad 9 lat, Rozporządzenie nie zezwala na uruchomienie w polskich uczelniach studiów całkowicie zdalnych – przynajmniej 40% zajęć musi być przeprowadzonych w sposób tradycyjny (stacjonarny), a zaliczenia i egzaminy kończące zajęcia muszą odbyć się w siedzibie uczelni.

Precyzując, poszczególne przedmioty na studiach – z wyjątkiem egzaminów kończących – mogą być prowadzane wyłącznie zdalnie, byleby w skali całych studiów (licencjackich, magisterskich) liczba godzin zajęć zdalnych – z perspektywy studenta – nie przekroczyła 60%.

________________________________________________________________

Pensum dydaktyczne a zajęcia zdalne w Uniwersytecie Jagiellońskim

W Uniwersytecie Jagiellońskim od wielu lat istnieje możliwość uzyskania w pensum dydaktycznym przelicznika „2 za 1” dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia zdalne w oparciu o przygotowane przez siebie materiały dydaktyczne, po uzyskaniu akceptacji Kierownika Centrum Zdalnego Nauczania, a mianowicie w świetle par. 3 ust. 5 lit. f Uchwały nr 40/III/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego na rok akad. 2016/2017, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych:

Do ustalenia pensum dydaktycznego Dziekan, a w jednostkach poza i międzywydziałowych Dyrektor bądź Kierownik, może zastosować następujące przeliczniki godzin obliczeniowych za 1 godzinę zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w oparciu o przygotowane przez siebie materiały dydaktyczne, po uzyskaniu akceptacji Kierownika Centrum Zdalnego Nauczania – do 2 godzin.

Zasady przyznawania przelicznika “2 za 1” (pobierz w formacie PDF)

Oto zasady przyznawania przelicznika „2 za 1”:

 1. Aby uzyskać przelicznik „2 za 1”, kurs musi spełniać 2 podstawowe warunki:
  • odbywać się w oparciu o e-materiały dydaktyczne w przeważającej części autorstwa nauczyciela akademickiego wnioskującego o przelicznik „2 za 1”;
  • zawierać aktywności zdalne ze studentami podczas trwania kursu takie jak: moderowane fora dyskusyjne, wideoczaty (wirtualne klasy), sprawdzanie zadań wysyłanych przez studentów, testy sprawdzające przyswojenie wiedzy przez studentów.
 1. Przelicznik „2 za 1” przysługuje tylko pracownikom UJ zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę albo mianowanie, a kurs odbywa się w ramach pensum dydaktycznego.
 1. Kurs powinien odbywać się na oficjalnej platformie zdalnego nauczania Pegaz. W uzasadnionych przypadkach (np. wspólny projekt dydaktyczny kilku uczelni) kurs może, za zgodą Kierownika Centrum Zdalnego Nauczania, odbywać się na innej platformie.
 1. W przypadku prowadzenia przez nauczyciela akademickiego takich samych zajęć w kilku grupach ćwiczeniowych przelicznik „2 za 1” przysługuje tylko dla jednej z tych grup.
 1. W kolejnym roku akademickim, w którym jest prowadzony dany kurs, przelicznik „2 za 1” nie przysługuje, chyba że nastąpiła istotna modyfikacja e-materiałów dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego.
 1. Przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze, w przypadku których będzie składany wniosek o przelicznik „2 za 1”, nauczyciel akademicki powinien zgłosić ten fakt Kierownikowi Centrum Zdalnego Nauczania najpóźniej przed początkiem semestru.
 1. Opinia jest wydawana przez Kierownika Centrum Zdalnego Nauczania dopiero po przeprowadzeniu zajęć, w przypadku których został złożony wniosek o przelicznik „2 za 1”.
 1. E-materiały dydaktyczne przygotowane przez nauczyciela akademickiego muszą uwzględniać wymagania w zakresie ochrony praw autorskich.